Aviso legal

Ferretería Veiga é unha tenda virtual de Ferretería Veiga S.L.
Domicilio Social: Rúa Ourense 78 baixo. 27004 Lugo
CIF / NIF: B27033463
Teléfono: +34982215647
Fax: +34982265177
e-mail: info@ferreteriaveiga.com
Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, folio 101, tomo 99, libro 35, folla 1742, inscrición 1ª
Nome de dominio: ferreteriaveiga.es & ferreteriaveiga.com

Obxecto

O prestador, responsábel do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose a observar e cumprir rigorosamente as disposicións aquí expostas, así como calquer outra disposición legal que for de aplicación.

O prestador resérvase o dereito a modificar calquer tipo de información que puder aparecer no sitio web, sen que exista obriga de avisar con anticipación nen por en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web do prestador.

Responsabilidade

O prestador exímese de calquer tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web en caso de que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindíbeis para o correcto funcionamiento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter personal.

Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume nengún tipo de responsabilidade a respeito de ditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquer contido que puder contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquer outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na página web do prestador. Non obstante e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puider ser susceptíbel desta clasificación, prégase o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamiento os 365 días do año, 24 horas ao día. No obstante, o prestador no descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposíbel o acceso á páxina web.

Protección de datos persoais

O prestador comprométese a cumprir a normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O prestador pon a disposición dos usuarios a Política de Intimidade da entidade informando aos usuarios respecto dos seguintes aspectos:

Ferretería Veiga, S.L. é a responsábel do tratamento dos datos personais e bancarios necesarios para o correcto funcionamiento da tenda virtual Ferretería Veiga. Os datos que nos facilite serán almacenados nun ficheiro ao único efecto de prestar os servizos de información e venda de produtos de ferretería. Para o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e ou oposición dos seus datos de carácter persoal deberá dirixirse ao enderezo arriba indicado.

Propiedade intelectual e industrial

O sitio web, que inclúe a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demáis elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web se atopan debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquer uso que non fose autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedadeintelectual ou industrial dol autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsábeis de calquer controversia que puider suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, e a súa soa mención ou aparición no sitio web non implican a existencia de dereitos nin responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, nin tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquer tipo de observación respecto a posíbeis incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquer dos contidos do sitio web, puede facelo a través do seguinte correo electrónico: info@ferreteriaveiga.com.

Lei aplicábel e xurisdición

Para resolver calquer controversia ou cuestión relacionada co presente sitio web ou as actividades nel desenvolvidas, será de aplicación la lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Lugo.

Cookies

Os navegadores permiten aos usuarios eliminar cookies de forma manual.

Para máis información sobre as cookies podes premer no seguinte enlace